Algemene Voorwaarden

1 - Algemene bepaling

1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van welke aard dan ook tussen De Groot Design BV, hierna te noemen leverancier en haar cliënten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

1.2 - Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door de leverancier gesloten overeenkomsten. De bestellingen en opdrachten van opdrachtgever gelden als zijn erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2 - Offertes

2.1 - Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1 - Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden leverancier niet, tenzij zij door leverancier binnen 10 dagen schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 - Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuistheden in opdrachten die eventueel ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan leverancier zijn verstrekt.

4 - Wijzigingen

4.1 - Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Worden wijzigingen mondeling of telefonisch kenbaar gemaakt dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de opdrachtgever.

4.2 - Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen toto gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Leverancier is hiervoor niet aansprakelijk.

5 - Prijzen

5.1 - Al onze prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, anders is overeengekomen.
5.2 - Online orders Orders > €100,- leveren wij franco.        Orders < €100,- rekenen wij €8,22 verzendkosten (bedragen exclusief 21% B.T.W.)

6 - Levering

6.1 - Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding of tot annulering van de overeenkomst.

6.2 - Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever alle door leverancier voor opdrachtgever gemaakte kosten, arbeidsloon, bestelde materialen, etc. voor zijn rekening nemen, terwijl leverancier alsdan tevens gerechtigd is alle daaruit voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van opdrachtgever te vorderen.

7 - Overmacht

7.1 - In geval van overmacht is leverancier gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat leverancier tot enige schadeloosstelling gehouden is.

7.2 - Als overmacht zal gelden: staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer- en/of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van leverancier.

8 - Bewaring

8.1 - Bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van aan leverancier gegeven zaken geschiedt voor risico van de oorspronkelijke eigenaar.

9 - Betaling

9.1 - Betaling dient zonder aftrek van korting in welke vorm dan ook te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

9.2 - Leverancier is gerechtigd voor de verzending der goederen voldoende zekerheid van betaling te verlangen middels gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een bankgarantie van de opdrachtgever en gerechtigd de uitvoering der order te staken indien zekerheid achterwege blijft.

9.3 - Indien betaling langer dan 30 dagen na factuurdatum uitblijft is leverancier gerechtigd een vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente vanaf 30 dagen na factuurdatum te rekenen.

9.4 - Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, als gevolg van niet tijdige betaling door opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.5 - De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,-- alles exclusief omzetbelasting.

10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1 - Verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van leverancier tot op het tijdstip dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat opdrachtgever tot aan de volledige betaling is verboden om de goederen aan derden in pand te geven of op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren, doch is hij in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening de goederen aan te wenden. Elke vordering die leverancier op de opdrachtgever heeft, is bij overtreding hiervan terstond opeisbaar.

10.2 - Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of beslag op zijn goederen of vorderingen is gelegd, is leverancier steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om de door haar geleverde goederen zonder rechtelijke tussenkomst weg te halen van de plaats waar deze zich bevinden, zonder dat voor het betreding van die plaats een gerechtelijke maatregel nodig zal zijn, en bedoelde goederen onder zich te houden, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen zal hebben voldaan en heeft leverancier het recht om de gesloten overeenkomst(en), en voorzover niet uitgevoerd als ontbonden te beschouwen en volledige schadevergoeding te vorderen.

11 - Reclames en aansprakelijkheid

11.1 - Reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

11.2 - Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat opdrachtgever de geleverde goederen reeds geheel of gedeeltelijk heeft ver- of bewerkt en/of aan derden heeft doorgeleverd.

11.3 - Leverancier is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleverde modellen of materialen waarin fouten staan of zich bevinden noch voor de gevolgen daarvan bij gebruikte be- of verwerking daarvan indien de proef door opdrachtgever is goedgekeurd en door leverancier conform die proef werd geleverd.

11.4 - Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij leverancier hiertoe van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend, indien geen toestemming werd verleend zullen de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever worden geretourneerd of opgeslagen.

11.5 - Reclame geeft de opdrachtgever nimmer het recht de betalingen te weigeren dan wel geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11.6 - Indien de aard der materialen of halffabrikaten daartoe aanleiding heeft aanvaardt de leverancier ook zonder dat zulks aan de opdrachtgever werd medegedeeld geen verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van de bedrukking.

12 - Auteursrecht

12.1 - Het auteursrecht van door leverancier ontworpen en/of tot stand gebrachte producten (tekeningen, schetsen, litho's, foto's, etc.) ook op die waarop opdrachtgever een order plaatst blijft bij de leverancier berusten.

12.2 - Het door leverancier volgens zijn vormgeving geleverde of te leveren goederen evenmin een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, ook indien of voor zowel op de vormgeving als zodanig een auteursrecht bestaat in welk procédé ook mag zonder toestemming van leverancier niet worden verveelvoudigd of nagemaakt.

13 - Geschillen

13.1 - Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 - Alle geschillen daaronder begrepen hetgeen slechts één der partijen als geschil beschouwt, zullen door de daartoe bevoegde rechter van de vestigingsplaats van leverancier worden berecht, tenzij de opdrachtgever binnen één maand kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3 - Gedeeltelijke ongeldigheid van enig beding zal geen algehele ongeldigheid der voorwaarden tot gevolg hebben.

Depot

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 17-3-1981.

© 2014 - 2024 De Groot Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel